ធនាគារវីង និង ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា ម.ក សហការគ្នាដើម្បីអនុវត្តគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានទ្រទ្រង់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ជំហានទី២

ដើម្បីគាំទ្រដល់សហគមន៍ និង ដើម្បីជួយដល់ការស្តារសេដ្ឋកិច្ចពីការរាតត្បាត នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ធនាគារ វីង (ខេមបូឌា) ម.ក និង ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច