ម៉ូតូលំដាប់ថ្នាក់លេខ ១ ក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា ចូលមកអង្រួនបេះដូងអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យនៅមិនស្ងប់ទៀតហើយ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ៖ ក្រុមហ៊ុន NCX ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូល